วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570

สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เรียน

ภายใต้การกำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเอกชนที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม

พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร การกำกับ ติดตามประเมินผล การรายงานผลการดำเนินงาน และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน
2) พัฒนานโยบายและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่สนองตอบความต้องการของผู้เรียน และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการรับบริการการศึกษาเอกชน
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ตลาดบริการการศึกษามีการแข่งขันด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้การกำกับของรัฐ

 


เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570

1)  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย

2)  สร้างการรับรู้จากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษา

3)  สถานศึกษาเอกชนสามารถพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง สนองตอบความต้องการของผู้เรียน ภายใต้การกำกับของรัฐ

4) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ในการกำกับ ติดตามประเมินผล การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

 

 

ปัจจัยความสำเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570

1)  เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม และเป็นการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

2)  ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ยุ่งยาก ซับซ้อน การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการกำกับ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน

3)  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งผู้มีอำนาจใน
การตัดสินใจ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับสถานศึกษาเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลต่อสาธารณชน เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน หน่วยงาน องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียน

 

 

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ 2  การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม

ยุทธศาสตร์ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 4  การส่งเสริมกลไกการแข่งขันที่เป็นธรรม ภายใต้การกำกับของรัฐ

 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

Optimism มีทัศนคติที่ดี
Potential ทำงานมีศักยภาพ
Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
Clear ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ