ตราสัญลักษณ์

ตราเครื่องหมายทางราชการ

ตราเครื่องหมายทางราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งหมายถึงการศึกษา ล้อมรอบด้วยดอกบัว ซึ่งหมายถึงประชาชน ดวงตรานี้มีความหมายว่า “ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา”