สช. จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนงานบริการทางการศึกษาเอกชน และการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน รุ่นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

9 ก.ค. 67 เวลา 23:25 น.576 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (9 ก.ค. 2567) นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนงานบริการทางการศึกษาเอกชนและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนฯ รุ่นที่ 2 โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางศุภลักษณ์ อนุเดชากุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ บุญญฤทธิ์รักษา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น นายสันทัด สุมนเมธี นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คณะวิทยากร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศ และสช. ยังมุ่งหวังให้สำนักงานฯ มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเอกชนที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไปได้อีกด้วย จึงได้จัดการอบรมการสร้างองค์ความรู้แก่สถานศึกษาฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ สช. และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับการอบรมการสร้างองค์ความรู้แก่สถานศึกษาในกระบวนงานบริการทางการศึกษาเอกชน และการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน ในโครงการพัฒนากระบวนงานบริการทางการศึกษารองรับการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล จัดการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ดำเนินการอบรม ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและนานาชาติ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้ สช. ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรจากสมาคมการศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานให้การอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย สำหรับรุ่นที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 4 จะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในลำดับต่อไป

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์  / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

 

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ