เลขาธิการ กช. แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวด “ TikTok สื่อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

4 ม.ค. 66 เวลา 14:50 น.11504 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวด “ TikTok สื่อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ” ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช.

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การประกวดในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์วิจัยและจัดการเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าว่าอันตรายต่อทุกระบบของร่างกาย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายดังกล่าวแก่บุคคลใกล้ชิด และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สช. เข้าร่วมประกวดผลงานดังกล่าว และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง โรงเรียนเจียหมิน ได้แก่
– ด.ญ.เบญญาภา ดอนหัวลอ
– ด.ญ.ฐิติพร อุสาห์
– ด.ญ.วนิดาภรณ์ แวทไธสง

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคเหนือ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้แก่
– นายอมรทัต กลิ่นด้วง
– นางสาวอภิชญา ทวีผล
– นางสาวญาณภัทร โพธิ์อ่อน

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคอีสาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
– นายญาณกร พรรคมาตย์
– นายสิรวิชญ์ วัฒนวิจารณ์
– นายเอกรัตน์ ไซม่อน แดนี่สุวารัน
– นายสุภัคสรรค์ เพียรวิบูลย์
– นางสาววิลาสินี โกษี

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพรชบูรณ์ ได้แก่
– นายธนกฤต ทองเฉย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยจากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 รางวัล และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 2 รางวัล

เลขาธิการ กช. ได้ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนที่ได้ตะหนักถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า และนำเสนอผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งเลขาธิการ กช. ขอให้นักเรียน มีความตั้งใจในการทำความดีต่อสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้น้อง ๆ เยาวชนต่อไป

รายการกิจกรรมโรงเรียนเอกชนอื่นๆ