รร.นานาชาติแมนดารินได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที "23rd World Chinese Student’s Composition Competition" ในการแข่งขันระดับโลกด้านทักษะความสามารถทางภาษาจีน

17 พ.ค. 66 เวลา 13:02 น.6866 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อเร็ว นี้ โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "23rd World Chinese Student’s Composition Competition" จัดโดย สำนักงานชาวจีนโพ้นทะเล กรุงปักกิ่งประเทศจีน เป็นเวทีการแข่งขันทักษะด้านภาษาจีนซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน อาทินิตยสาร Happy Composition , All-China Federation of Overseas Chinese, the National Taiwan Federation, the Overseas Edition of the People's Daily, China Radio International, และสถานีโทรทัศน์ CCTV  และได้ดำเนินการจัดให้มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี .. 2543 การแข่งขันดำเนินการภายใต้การจัดในรูปแบบออนไลน์

นายระดนยุทธย์  อินทธรรมรักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติแมนดาริน  กล่าวว่า สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วัดระดับความสามารถด้านภาษาจีนในเวทีระดับโลก และนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนให้มากขึ้น และในปีนี้นักเรียนสามารถทำคะแนนจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลก จำนวน 3 คน ได้แก่  Lukpear from Year 3, Liang Tongtong Year 5, and Luna Year 6   

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ทำคะแนนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโลก จำนวน 4 คน ได้แก่ Jack และ Pengpeng  Year 3, Nat  Year 5, Chen Yanzhen Year 6, and Phuphar Year 2 และนักเรียนอีก 28 คน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย

จากความสำเร็จดังกล่าว เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติแมนดารินมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนนานาชาติแมนดารินมีเทคนิคการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาจีนในขั้นสูง โดยโรงเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน อันเป็นพื้นฐานที่ดีที่นำไปสู่ระบบความคิด นวัตกรรม และระดับการใช้ภาษาจีนเทียบเท่ากับมาตรฐานของโรงเรียนในประเทศจีน

รายการกิจกรรมโรงเรียนเอกชนอื่นๆ