สช.จ.ยะลา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)  เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง

10 ก.ค. 67 เวลา 17:11 น.116 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)  เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม  2567 ณ  ห้องประชุมร้านอาหารซอฮาบัต อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
*** ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนชมรมตาดีกาจังหวัด ชมรมตาดีกาอำเภอ ผู้สอนอิสลามศึกษาจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ นักวิชาการศึกษา ผู้ชำนาญการอิสลาม และพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินการสอบของผู้เรียนระดับชั้นอิสลามศึกษาชั้นปีที่ 4 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น) และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มุสลิม คาเร็ง ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มาให้ความรู้หัวข้อ “คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี” และนายหะมะสูดิง มามะ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มาให้ความรู้การจัดทำผังข้อสอบ (Test blueprint)

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ