ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

21 เม.ย. 66 เวลา 15:50 น.6341 ครั้ง
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ทองวงษ์เพ็ชร
กลุ่มงานนโยบายและแผน

จัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องพัชราวดี ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒  โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ