ประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

21 เม.ย. 66 เวลา 16:14 น.6178 ครั้ง
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ทองวงษ์เพ็ชร
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องพัชราวดี ๑  ชั้น ๑๑ อาคาร ๒  โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ