รองเลขาธิการ กช. เปิดประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

6 ก.พ. 67 เวลา 08:57 น.3132 ครั้ง
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นางปราณี พิเศษธนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายคมกฤช จันทร์ขจร กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้การกำกับ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดปัญหาความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน โดยดำเนินการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา (ยกเว้น 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) จำนวน 92 โรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 181 คน และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ใน 4 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ใน 4 อำเภอดังกล่าว จำนวน 93 โรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 192 คน

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ