เลขาธิการ กช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” ระหว่างโรงเรียน IIZUKA HIGH SCHOOL ประเทศญี่ปุ่น กับ โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่

27 ม.ค. 66 เวลา 17:43 น.10852 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ