รายการคลังความรู้

คลังความรู้ทั้งหมด

รายการ
โครงงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ดู: 1599 ครั้ง)
องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู: 5294 ครั้ง)
องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู: 5536 ครั้ง)
โครงการรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์, 2565 (ดู: 9451 ครั้ง)
โครงการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน , 2565 (ดู: 9359 ครั้ง)
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง , 2564 (ดู: 9439 ครั้ง)
โครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนแบบบูรณาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา , 2565 (ดู: 9489 ครั้ง)
การศึกษา เรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ดู: 9544 ครั้ง)
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางการศึกษาเอกชน (Private EducationData Center : PEDC) (ดู: 10924 ครั้ง)
ค้นพบ 9 รายการ