ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

28 มี.ค. 67 เวลา 10:18 น.5082 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งดังกล่าว

Download  :  >>รายชื่อผู้มีสิทธิ นักวิชาการพัสดุ<<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 9576 
หรือ 081 807 4973

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ