ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5 เม.ย. 67 เวลา 11:25 น.5198 ครั้งพิมพ์
เพียงฟ้า เชาวนะ
กลุ่มเลขานุการกรม

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1
 ไปรายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันอังคารที่ 
9 เมษายน 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ