ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

11 เม.ย. 67 เวลา 16:16 น.5595 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

>>>>>> ประกาศ <<<<<<

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 9576 
หรือ 081 807 4973

 

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ