ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

13 พ.ค. 67 เวลา 11:40 น.5120 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

CLICK

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

 CLICK

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก ดังนี้

1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ           ลำดับที่ 1 – 4

2)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                  ลำดับที่ 1 – 8

โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลาดังกล่าว
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการ

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ