แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2. การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3. การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สรุปข้อมูลเรื่องการจัดสรรงบประมาณประชุมคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัด 77 จังหวัด สรุปข้อมูลเรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาครูตามบริบทของพื้นที่ให้ ศธจ.สช.จว.พิจารณาร่วมกับ ปสกช. ดำเนินการใน 77 จังหวัดผลการประชุมคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2566 ผลการประชุมคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2566 สช. ร่วมกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน