ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สช.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
เลขาธิการ กช.
085-969-4406
monthon1966@gmail.com
ประวัติ
นายคมกฤช จันทร์ขจร
รองเลขาธิการ กช.
063-081-4725
komkrit.ndc63@gmail.com
ประวัติ
นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์
รองเลขาธิการ กช.
081-693-2326
komasklun6828@gmail.com
ประวัติ
นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
063-197-8023
nboonyamalik@hotmail.com
นางสุมิตรา ทองแสง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
084-439-0199
sumitt.ths@gmail.com
นายทวีศักดิ์ อำลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
081-720-1081
goodbye19442@gmail.com
นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข
รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
089-041-8208
wirus.lim@gmail.com
นายสุนทร ยุทธชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นโยบายและแผน
099-339-4999
sunthornopec1965@gmail.com
นางชนิดา ฟักเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เลขานุการกรม
086-894-5988
tukta1010@hotmail.com
นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนสามัญศึกษา
081-806-6764
phatleng2515@gmail.com
ว่าที่ ร.ต. ปาพจน์ วิณิชยกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ทะเบียน
081-711-3553
paman888@hotmail.com
นางปราณี พิเศษธนศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กองทุนและสวัสดิการ
089-661-5217
neepis123@outlook.co.th
นายศรัณ อัยราน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
089-667-5744
sdnfeopec@gmail.com
นายกิตติ สันสอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนนโยบายพิเศษ