นโยบายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงเว็บไซต์

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (Website Security Policy)

1. วัตถุประสงค์

           สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และหรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งให้ทราบบน เว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัตตามเงื่อนไขและข้อกําหนดการให้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครอง โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฏหมาย กฏระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2.5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ เนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
2.7 ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนด ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและไม่ขัดต่อกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําและมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่รับผิดชอบ ต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4.2 กรณีต้องการการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วเท่านั้นจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

5.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ที่เป็นผล หรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นั้น หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะได้รับแจ้งว่า อาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น จากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ หรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้มีสิทธิตามกฏหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้จัดการทําขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7. กฏหมายที่ใช้บังคับ

7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปกฏหมายไทย