การตรวจสอบวุฒิการศึกษา สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

28 พ.ย. 65 เวลา 16:58 น.24743 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. หนังสือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา เช่น ใบสุทธิ, รบ.๑, ปพ.๑ หรือประกาศนียบัตร ของบุคคลที่ขอตรวจสอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับหนังสือจากหน่วยงานพร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจำนวนเอกสารวุฒิการศึกษา ให้ตรงกับจำนวนรายชื่อผู้ถูกตรวจสอบวุฒิ
 2. ในกรณีที่มีการตรวจสอบวุฒิเป็นจำนวนมาก ให้ใส่เลขลำดับที่ในเอกสารวุฒิการศึกษา ให้ตรงตามลำดับที่ในรายชื่อผู้ถูกตรวจสอบวุฒิ
 3. คัดแยกเอกสารวุฒิการศึกษำ ออกเป็นระดับชั้น
 4. ในแต่ละระดับชั้นให้คัดแยกโดยเรียงลำดับตามปีการศึกษาจากจำนวนน้อยไปหามาก
 5. เมื่อเรียงลำดับตามปีการศึกษาแล้ว ให้คัดแยกสถานศึกษาออกตามสถานที่ตั้ง
 6. ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารวุฒิการศึกษา กับข้อมูลในหลักฐานการจบการศึกษาที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งได้แก่ ต ๒ ก, ป. ๐๒/๖ , รบ.๒, ปพ.๓, ทะเบียนประกาศนียบัตร ให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดา ชื่อมารดา ระดับชั้นที่จบ ชื่อสถานศึกษาที่จบ ปีที่จบ ลายเซ็นนายทะเบียน ลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้พิจารณาจากเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ด้วย
 7. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาแต่ละฉบับ ให้บันทึกข้อมูลสำคัญไว้และลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ อาจบันทึกด้วยวิธีจัดทำตรายางที่ระบุข้อความสำคัญที่ต้องการตรวจ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลตามรายการที่กำหนด ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลรายการตรวจสอบให้ยึดข้อมูลในหลักฐานการจบการศึกษาเป็นหลักในเบื้องต้น และทำการสรุปไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการรายงานข้อมูลที่ไม่ตรงกันให้ผู้ขอตรวจสอบวุฒิทราบ จากนั้นสรุปเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
 8. กรณีเมื่อตรวจสอบแล้ว ไม่มีหลักฐานที่ทางโรงเรียนส่งเก็บไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อ มีขั้นตอนดำเนินการเพิ่มเติม คือ ขอความร่วมมือจำกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐำน หรือโรงเรียน ช่วยตรวจสอบและแจ้งผลกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ช่วยตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบโดยตรง
 9. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิให้หน่วยงานที่ขอตรวจสอบทราบ กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องตรงกัน ให้ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบกลับคืนหน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง พร้อมสำเนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่นำมาตรวจสอบ ผู้ขอตรวจสอบวุฒิหรือบุคคลอื่นไม่สามารถรับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีมีหนังสือแจ้งเป็นหลักฐานให้ทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่นำสาร (ระบุชื่อชื่อสกุล ตำแหน่ง) มารับผลการตรวจสอบด้วยตนเอง ให้มอบผลการตรวจสอบแก่ผู้นำสาร โดยเซ็นชื่อรับให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำหรับการตอบยืนยันผลการตรวจสอบ ต้องตอบยืนยันตามชื่อ-สกุล และข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานการจบการศึกษาตามสถานภาพของผู้เรียนขณะที่จบกำรศึกษา
 10. เก็บสำเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิให้หน่วยงานทราบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

รายการงานบริการอื่นๆ