แบบฟอร์มเอกสารยื่นขอหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

28 พ.ย. 66 เวลา 15:25 น.12417 ครั้ง
นางสาวมณิสร อินนุรักษ์
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ   

1.ฟอร์มหน้าปกหลักสูตรต่างประเทศและหลักสูตรวิชาภาษาไทยฯ  ดาวน์โหลด

2.กพค.กน.01 แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดหลักสูตรที่ขออนุญาต ดาวน์โหลด

3.กพค.กน.02 แบบฟอร์มสรุปหลักสูตรโรงเรียน ดาวน์โหลด

ประกาศสช. แนวปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดาวน์โหลด

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการงานบริการอื่นๆ