เอกสารการแต่งตั้ง - ถอดถอน (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา)

3 พ.ค. 66 เวลา 09:53 น.15615 ครั้ง
โสภณ แจ่มสุข
กลุ่มทะเบียนโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารการแต่งตั้ง - ถอดถอน

(ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

รายการงานบริการอื่นๆ