การขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

28 พ.ย. 65 เวลา 14:05 น.21313 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

การขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียน

  1. ผู้ยื่นคำขอสมัครเข้าใช้งานศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ (Private Education Service Online : PESO) ผ่าน URL https://peso.opec.go.th/
  2. เข้าสู่ระบบ เลือก “การขอความเห็นชอบให้ใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียน” และ “แบบฟอร์มคำขอใช้ชื่อโรงเรียน” จะปรากฏหน้าแบบฟอร์มให้ผู้ยื่นคำขอ เลือกประเภท “บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล” กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ให้ครบถ้วน แล้วบันทึกข้อมูล
  3. กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อเบื้องต้น
  4. เลือก “ยืนยันการส่งคำขอ” จากนั้นรอการตรวจสอบชื่อโรงเรียนและเอกสารที่แนบผ่านระบบจากเจ้าหน้าที่
  5. หากมีการแก้ไขเอกสารจะมีการแจ้งเตือนที่ระบบ ผู้ยื่นคำขอสามารถ แก้ไข/ลบเอกสาร อัพโหลดเอกสารเข้าระบบใหม่ได้
  6. เมื่อมีการแจ้งเตือน “ดำเนินการเรียบร้อย” หมายถึง เจ้าหน้าที่เห็นชอบให้ใช้ชื่อและผู้ใช้งานสามารถเลือก “พิมพ์หนังสือเห็นชอบให้ใช้ชื่อโรงเรียนเอกชน” นำไปประกอบการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนได้ต่อไป

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  3. หลักฐานการจัดทะเบียนนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคล)
  4. เอกสารเพิ่มเติม (กรณีเจ้าหน้าที่ร้องขอ)

หมายเหตุ : งานบริการสำหรับบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบเท่านั้น โดยใบเห็นชอบให้ใช้ชื่อโรงเรียนเอกชนนี้ มิใช่ หนังสือการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เป็นเพียงการตรวจสอบชื่อเพื่อนำไปประกอบการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน โดยใบเห็นชอบให้ใช้ชื่อโรงเรียนมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการเห็นชอบชื่อผ่านระบบสารสนเทศ

 

วีดิโอตัวอย่างการขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียน

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการงานบริการอื่นๆ