การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

28 พ.ย. 65 เวลา 14:07 น.36700 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

แบบฟอร์มการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

  1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สช 5 ดาวน์โหลด
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ดาวน์โหลด
    ***ตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนนอกระบบ
  3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ดาวน์โหลด
  4. หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร ดาวน์โหลด
  5. แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร ดาวน์โหลด
  6. รายการเอกสารหลักกฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด

ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบได้ที่

  1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่โรงเรียนนอกระบบจะจัดตั้งขึ้น เว้นแต่ กรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด)  และอำเภอ (สช.อำเภอ) ให้ยื่นคำขอ ณ  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด)  และอำเภอ(สช.อำเภอ) ที่โรงเรียนนอกระบบจะจัดตั้งขึ้น
  2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : ให้ยื่นคำขอ ณ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ชั้น 4  อาคารสวัสดิการ สป. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการงานบริการอื่นๆ