รายการงานบริการ

โรงเรียนเอกชนในระบบ(สามัญ)

รายการ
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานโรงเรียนสาขา (ดู: 3252 ครั้ง)
รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ดู: 9660 ครั้ง)
การขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (ดู: 7762 ครั้ง)
การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  (ดู: 7715 ครั้ง)
คำขอต่าง ๆ (ดู: 19746 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ (ดู: 13308 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร นักเรียนชาวต่างประเทศ (ดู: 13634 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร ครูชาวต่างประเทศ (ดู: 14466 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต (ดู: 9658 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (ดู: 6964 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ (ดู: 6610 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอโอนและขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 6366 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเลิกกิจการโรงเรียน (ดู: 7925 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 6436 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 6056 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเปิดสอนสถานศึกษาวิชาทหาร (ดู: 5287 ครั้ง)
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 21643 ครั้ง)
ประกันคุณภาพภายใน (ดู: 11086 ครั้ง)
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ดู: 9274 ครั้ง)
การขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (ดู: 10934 ครั้ง)
ค้นพบ "โรงเรียนเอกชนในระบบ(สามัญ)" ทั้งหมด 20 รายการ